Àrees de treball

Amb 15 anys d’experiència, la Fundació compta amb un departament de Formació que des de l’any 2000 ha format a més de 12.000 persones, una àrea de Comunicació i Sensibilització, i disposa d’un Centre Terapèutic i jurídic especialitzat, que ja ha atès a més de 6.000 persones que s’han vist afectades directa o indirectament per un cas d’abús sexual infantil.

Els nostres Serveis per Àrea són:

Centre Terapèutic i Jurídic

El Centre Terapèutic i Jurídic (CTiJ) està format per un equip multidisciplinari de professionals, que té com a objectiu assessorar, orientar i atendre a nivell social, psicològic i jurídic a totes les persones afectades directa o indirectament per una situació d’abusos sexuals en la infància i l’adolescència.

El CTiJ ofereix atenció en les comunitats de Catalunya i Aragó, a través de la seu que l’entitat té a Barcelona, i de la seva delegació a Saragossa.

El Centre realitza els següents serveis:

Servei d’informació

   El servei d’informació ofereix assessorament i orientació a les nombroses demandes d’atenció rebudes des de totes les CCAA, de víctimes i famílies afectades per situacions d’abús sexual infantil (ASI), així com a professionals de tot l’Estat que es troben amb una situació d’ASI.

Servei d’Acollida

  L’atenció és personalitzada i la realitza la Treballadora Social. Es duu a terme a través d’una a dues entrevistes, depenent del cas. Ofereix assessorament psicosocial als usuaris/es, alhora que permet realitzar una primera avaluació de la situació actual.

Servei d’Orientació psicològica

  Les orientacions psicològiques les realitza una psicòloga i ofereixen un assessorament puntual a la família i entorn de les persones que han sofert abusos sexuals durant la seva infància i/o adolescència. L’objectiu és procurar un espai de reflexió sobre la situació que s’ha viscut i entendre els sentiments que s’han remogut a partir del moment en què es coneix l’existència dels abusos. El suport emocional i la comprensió de la família es consideren una variable positiva i molt necessària per al tractament psicològic de la víctima.

Teràpia Individual i Familiar

  La teràpia individual està indicada per a qualsevol persona que estigui o hagi estat involucrada en una relació abusiva. L’atenció psicològica compta amb una consolidada experiència en el tractament de víctimes d’ASI oferint, per tant, un tractament especialitzat del trauma i de les seqüeles derivades d’aquesta problemàtica. D’igual forma, aquest servei també es dirigeix a menors i joves agressors que, havent complert una sentència condemnatòria, sol·liciten treballar terapèuticament els motius que l’han portat a produir un abús a un altre menor.

Teràpia de Grup

   L’atenció psicològica grupal és un tipus d’intervenció eficaç per tractar els efectes del ASI i en molts casos complementària a la teràpia individual. La Fundació ofereix una atenció especialitzada i avalada per una llarga experiència en aquest tipus de tractament.
  Els/les usuaris/es que ja han finalitzat la seva participació en un grup terapèutic i per tant han seguit un procés de recuperació i tenen les eines i estratègies per treballar en grup, tenen la possibilitat de constituir un GAM (Grup d’Ajuda Mútua), conduït pel propi grup i sense la presència d’un terapeuta. Els GAM faciliten la possibilitat de compartir dificultats i èxits posteriors a la recuperació, amb l’objectiu d’afermar la seguretat i la confiança.

Servei d’Assessorament Jurídic

   El servei ofereix informació, orientació, i assessorament en temes legals (processos judicials, prescripcions, etc).
  És un servei que es coordina amb l’equip d’atenció psicosocial ja què sovint es requereix intervenció psicològica o social durant el procés legal. La prescripció del delicte d’abús, la intervenció policial i jurídica, el retrobament amb l’abusador, etc. són aspectes que requereixen informació i suport per poder afrontar el procés judicial.

Assessorament i supervisió a professionals

  Aquest servei té un gran reconeixement a la xarxa de serveis d’atenció a les persones. Està dirigit a professionals de la xarxa pública i/o privada d’atenció social i de salut, que detectin i/o atenguin casos de’ASI. Així mateix es promou el coneixement dels circuits de derivació, la coordinació i el treball en xarxa.

Col·laboració en investigació i formació

    Des de fa anys, l’equip de professionals del Centre Terapèutic i Jurídic col·labora,

en coordinació amb el Departament de Formació de la Fundació, en la realització d’estudis i recerques, així com en la formació de professionals, mitjançant la presentació de ponències, la tutortizació d’alumnes de pràctiques de diverses universitats i la creació de material per a cursos.

 

Departament de Formació i Investigació

El departament du a terme Investigació i Formació especialitzada dirigida a professionals que treballen amb la infància i adolescència i/o amb persones amb discapacitat. Prevenció a tots els nivells, amb especial atenció a aquells col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social.

La formació incideix en aquells col·lectius que tenen una alta responsabilitat en la protecció de la infància: salut i serveis socials. De la mateixa manera, el Programa Abús Sexual i Discapacitat, iniciat l’any 2011 i plenament consolidat, realitza accions formatives i preventives, dirigides tant a educadors, familiars i tutors així com a les persones amb diferents tipus de discapacitat.

La Fundació treballa en xarxa amb centres educatius, tant d’educació formal com informal, amb l’objectiu de col·laborar en la redacció de protocols interns de detecció i prevenció de situacions d’abús sexual infantil (ASI). Aquest treball en xarxa també s’estén als casos d’abusos a través d’internet, col·laborant amb entitats a nivell nacional que tenen alta experiència en l’ús adequat de les xarxes socials i l’ús dels social-media.

Creiem que és important compartir la nostra experiència treballant en aquesta temàtica i, per tant, la Fundació és generadora d’articles referents a la intervenció, la prevenció i la detecció de l’ASI.
 

Departament de Comunicació, Sensibilització i Promoció

El Departament ofereix serveis adaptats a les diferents necessitats de la Fundació per afermar-la com a font d’informació, sensibilitzar a la població sobre la importància de prevenir i respondre adequadament davant la sospita d’una situació abusiva i establir un pont amb la societat a través dels mitjans de comunicació, web i xarxes socials.

Des de la Fundació s’aposta per l’accés a noves eines de comunicació i participació a través d’Internet, així com pel disseny de campanyes de sensibilització que incorporin actes culturals, pedagògics i/o socials que faciliti la comunicació i ampliï la nostra base social.

La col·laboració amb els Mitjans de Comunicació locals, autonòmics i estatals ha permès que la societat comenci a parlar dels abusos sexuals obertament, que deixi de ser un tabú i que es reconegui com un maltractament infantil greu que succeeix, la majoria de les vegades, en el si de les famílies.

El Departament emprendrà, properament, el projecte de voluntariat com una eina important de suport social que pugui afavorir la recuperació de les persones que han patit abusos sexuals. L’objectiu del projecte de voluntariat social serà possibilitar la realització d’una prestació voluntària i lliure, dins d’un marc estable, participatiu i democràtic en els diferents àmbits d’actuació de la Fundació.